Styrelsen

   
Josefin “Glömsk” Örling  Kapten, NĂ€ringslivsutskottet
Fredrik “Hemköp” NygĂ„rds  Vice ordförande
Gustav “Elit” KĂ„nĂ„hols  Sekreterare, Utbildningsutskottet
Casper “Ratman” NorĂ©n  Kassör
Eric “Huntly” Masser  Materialansvarig, Phestutskottet
Jonas “Kite” Sjöstrom  Ledamot
Almin “My” Alibesic  Ledamot
Martin “Fruit Ninja” Söderman  Ledamot

Stadgar DATALOGI FÖRENINGEN

MĂ„l och inriktning:

Föreningen skall inriktas mot att bevaka medlemmarnas intresse gentemot akademin vad avser kurser och utbildningar.

Föreningen skall Àven strÀva efter att profilera medlemmarna och medlemmarnas program utÄt mot allmÀnheten och nÀringslivet.

Föreningen skall ocksÄ verka för att en god anda bibehÄlls bland medlemmar, samt att en social verksamhet bedrivs gentemot medlemmarna inom ramen för föreningens verksamhet.

Hemort:

Föreningen har sin hemort i VÀsterÄs.

Regler för hur verksamheten ska bedrivas:

Föreningens verksamhet skall vara ideell, samt organiseras enligt demokratiska principer.

Föreningen skall innehÄlla endast studenter som studerar vid MÀlardalens Högskola inom program godkÀnda av styrelsen, eller före detta studenter inom dessa program. För att utesluta ett program ur föreningen krÀvs beslut vid Ärsmöte. Studenter som studerar eller studerat vid en svensk högskola/universitet men som ej studerar eller har studerat ett av styrelsen godkÀnt program kan ansöka om undantagstillstÄnd genom att skicka en skriftlig ansökan till styrelsen för att bli medlem i föreningen, dessa studenter behöver dock specifikt godkÀnnas av de som har studerat ett godkÀnt program för att fÄ bli medlem i föreningens styrelse.

För att Àga och bÀra en Dalo-overall mÄste personen vara eller har varit en godkÀnd medlem i föreningen.

Regler för medlemskap och uteslutning:

Medlem antages i föreningen av styrelsen efter anmÀlan, som skall vara Ätföljd av en medlemsavgift, denna medlemskap avser livstid.

Ansökan om medlemskap fÄr avslÄs endast om det kan antas att sökande kommer att motarbeta föreningens ÀndamÄl och intresse. Endast styrelsen kan fatta beslut om att avslÄ en ansökan.

Medlemsavgiften ska sÀttas av Ärsmötet.

Föreningsmedlem fÄr ej uteslutas ur föreningen av annan orsak Àn att medlemmen motverkat föreningens verksamhet eller pÄ annat sÀtt skadat dess intressen.

Beslut om uteslutning fÄr ej fattas förrÀn medlemmen fÄtt tillfÀlle att yttra sig.

Beslut om uteslutning fattas av Ärsmötet.

GodkÀnda program:

De program som godkÀnts av styrelsen Àr de följande:

Datavetenskapliga programmet, högskoleingenjörsprogrammet i nÀtverksteknik, datornÀtverk och datakommunikation, master program inom inbyggda system och masterprogram inom programvaruteknik.

Medlem:

Medlem har rÀtt att deltaga i av föreningen anordnad verksamhet och möten.

Medlem har rÀtt till fortlöpande information om föreningens angelÀgenheter.

Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av styrelsen och Ärsmötet.

Medlem skall erlÀgga medlemsavgift som beslutas av Ärsmötet.

Beslutande organ:

Föreningens beslutande organ Àr Ärsmötet, extra Ärsmöte och styrelsen.

VerkstÀllande organ Àr av styrelsen utsedda personer.

Firmateckning:

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör.

Verksamhets- och rÀkenskapsÄr:

Föreningens verksamhets- och rÀkenskapsÄr omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.

Styrelsen Àr vald för tiden frÄn Ärsmötet till och med Ärsmötet pÄföljande Är.

Stadgetolkning m.m:

UppstÄr tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte förutsedda i stadgarna, hÀnskjuts frÄgan till nÀstkommande Ärsmöte eller avgörs i trÀngande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att ifrÄga om tillÀmpning av dessa stadgar inte vÀcka talan vid allmÀn domstol. Tvist om tillÀmpning av stadgarna skall istÀllet avgöras i samförstÄnd mellan styrelsen och enskild medlem.

Ändring av stadgar:

Årsmötet beslutar om stadgeĂ€ndring, som trĂ€der i kraft efter ett andra stĂ€mmomöte inom ett nĂ€rliggande antal veckor.

Förslag till Àndring av stadgarna fÄr skriftligen avges av sÄvÀl medlem som styrelsen.

Upplösning av föreningen:

För upplösning av föreningen krÀvs beslut vid Ärsmötet samt vid ett efterföljande extra Ärsmöte.

Beslut jÀmte bestyrkta avskrifter av styrelsen och Ärsmötet protokoll i Àrendet, samt revisionsberÀttelse, skall omedelbart delges StudentkÄren.

Föreningens tillgÄngar tillfaller StudentkÄren vid föreningens upplösande.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

Tidpunkt och kallelse:

Årsmötet som Ă€r föreningens högsta beslutande organ, hĂ„lls 1:a veckan i februari pĂ„ tid och plats som styrelsen bestĂ€mmer.

Kallelse till Ärsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillstÀllas medlemmarna.

Har förslag om stadgeÀndring, upplösning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan frÄga av vÀsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen.

Förslag till Àrende att behandlas av Ärsmötet:

SÄvÀl medlem som styrelsen fÄr avge motion att behandlas av Ärsmötet.

Förslag frÄn medlem skall vara styrelsen tillhandla senast fyra veckor före Ärsmötet.

RöstrÀtt samt yttrande- och förslagsrÀtt pÄ Ärsmötet:

Medlem som har betalat Älagd medlemsavgift har röstrÀtt pÄ Ärsmötet, medlemmen skall Àven bedriva studier vid högskolan.

RöstrÀtten Àr personlig och fÄr inte utövas genom ombud.

Röstning fÄr ej ske av styrelsen adjungerade personer.

BeslutsmÀssighet:

Mötet Àr beslutsmÀssigt med det antal röstberÀttigade som Àr nÀrvarande pÄ Ärsmötet.

Beslut och omröstning:

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller som sÄ begÀrs efter omröstning (votering).

Omröstningen sker öppet. Om röstberÀttigad medlem begÀr det skall dock val ske slutet.

Beslut bekrÀftas med klubbslag.

Valbarhet:

Valbar till styrelsen Àr röstberÀttigad medlem av föreningen, eller i specifika fall en medlem som Àr specifikt godkÀnd av de studenter som Àr medlemmar av föreningen och studerande av ett av styrelsen godkÀnt program (se §3 för regler angÄende godkÀnda medlemmar). Arbetstagare inom föreningen fÄr dock inte vÀljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

Ärenden till Ă„rsmötet:

Vid Ärsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

Extra Ärsmöte:

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra Ärsmöte, eller vid beslut om bordlÀggning av frÄgor pÄ ordinarie Ärsmöte. DÄ nÄgot exceptionellt före föreningen intrÀffar.

Kallelse till extra Ärsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillstÀllas medlemmarna.

Om röstrÀtt pÄ extra Ärsmötet och om beslutmÀssighet vid sÄdant möte gÀller vad som sÀgs i § 14 och § 15.

STYRELSEN

SammansÀttning:

Styrelsen bestÄr av Ordförande, vice Ordförande, Kassör, Sekreterare, extern revisor, Materialansvarig, max 4 ledamöter samt max 2 suppleanter.

Årsmötet vĂ€ljer styrelsen.

Ordföranden ska ha den officiella titeln “Kapten”.

Vid förfall av ledamot intrÀder suppleant enligt av styrelsen faststÀlld turordning. AvgÄr ledamot före mandatperiodens utgÄng intrÀder suppleant i dennes stÀlle enligt samma ordning för tiden till och med nÀstföljande Ärsmöte.

Styrelsen fÄr utse person till adjungerad ledamot. SÄdant ledamot har inte röstrÀtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrÀtt.

Kallelse beslutsmÀssighet och omröstning:

Kallelse skall ske 2-3 veckor innan styrelsemöte.

Styrelsen sammantrÀder regelbundet, eller pÄ kallelse av ordförande, eller genom ordföranden av i styrelsen sittande medlemmar.

Styrelsen Àr beslutsmÀssig dÄ 2/3 av styrelsen Àr nÀrvarande, vid beslut krÀvs absolut majoritet. Röstning fÄr ej ske genom ombud.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om sÄ begÀrs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, om röstberÀttigad medlem begÀr det skall dock val ske slutet.

Vid lika antal röster Àger ordförande utslagsröst.

Beslut bekrÀftas med klubbslag.

Vid sammantrÀde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en sÀrskilt utsedd protokolljustare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

ÖverlĂ„telse av beslutsrĂ€tten:

Styrelsen fÄr överlÄta sin beslutanderÀtt I enskilda Àrenden eller i vissa grupper av Àrenden till sektion, kommitté eller annat organ till enskild medlem eller anstÀlld.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregÄende stycke skall fortlöpande underrÀtta styrelsen hÀrom.

Utskott:

Under styrelsen finns tre utskott utan beslutande makt.

NÀringslivsutskottet, med ansvar för nÀringslivskontakter.

Utbildningsutskottet, med ansvar för föreningensprogram.

Dalophest, med ansvar för att frÀmja gemenskapen inom föreningen.

Ordförande av utskotten vÀljs av Ärsmötet. Ordförande skall sitta i styrelsen i form av adjungerad ledamot om denna ej redan hÄller en plats i styrelsen. Resterande medlemmar av utskottet tillsÀtts av styrelsen.

Utskotten skall rapportera till styrelsen vid varje styrelsemöte.

Utskottet upplöses vid Ärsmötet eller vid majoritetsbeslut av styrelsen dÄ rimlig anledning finns.

Styrelsens Ă„ligganden:

NÀr Ärsmötet inte Àr samlat Àr styrelsen föreningens beslutande organ och ansvar för föreningens angelÀgenheter.

Det Ă„ligger styrelsen att:

tillse att föreningens gÀllande lagar och bindande regler iakttas.

verkstÀlla av Ärsmötet fattade beslut.

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

ansvara för föreningens medel.

tillstÀlla revisorerna rÀkenskaper m.m enligt § 21, och förbereda Ärsmöte.

Sekreteraren skall:

förbereda styrelsens sammantrÀden och föreningens möten.

föra protokoll över styrelsens sammantrÀden.

se till att föreningens handlingar hÄlls ordnade och försvaras pÄ ett betryggande sÀtt.

om ordförande inte bestÀmmer annat, underteckna utgÄende handlingar.

Ärligen upprÀtta förslag till verksamhetsberÀttelse för föreningen.

Kassören skall:

se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.

se till att föreningen söker bidrag frÄn studentkÄren och akademin med flera.

svara före föreningens bokföring, vilket innebÀr skyldighet att föra bok över föreningens rÀkenskaper.

Ärligen upprÀtta balans- och resultatrÀkningar.

se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rÀtt tid.

i förekommande fall upprÀtta och avge allmÀn sjÀlvdeklaration, sÀrskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsomrÄdet.

föra medlemsförteckning.

*

Materialansvarig skall:

föra inventarieförteckning över föreningens fasta egendom.

ha det yttersta ansvaret för material vid föreningsaktiviteter.